Ugdymo planas - Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazija
^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Prašome

 

SFbBox by debt consolidation

Tinklaraščiai

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 138 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Suaugusiųjų mokymas

Pamokų laikas

1.   8.00 - 8.45      (pertr. 10 min.)

2.   8.55 - 9.40      (pertr. 20 min.)

3.   10.00 - 10.45  (pertr. 20 min.)

4.   11.05 - 11.50  (pertr. 25 min.)

5.   12.15 - 13.00  (pertr. 10 min.)

6.   13.10- 13.55  (pertr. 10 min.)

7.   14.05 - 14.50  (pertr. 10 min.)

8.   15.00 - 15.45

PAMOKŲ LAIKO GRAFIKAS
SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE

Ugdymo proceso trukmė

„JoMo“

Ugdymo planas

 

Garliavos Jonučių gimnazijos  2017/2018 m.m ugdymo planas

Priedas 1. Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Priedas 2

Priedas 3. Kultūrinė ir pažintinė veikla

Priedas 4. Socialinė pilietinė veikla

Priedas 5. Krūvio optimizavimo priemonių planas

Priedas 6. Namų darbų krūvis.doc

Priedas 7. Atleidimo nuo menų, kūno k. ir kitų pamokų mokymosi tvarka

Priedas 8. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka I - IV klasėse

Priedas 9. Dėl mokinių pasiekimų mokantis dorinio ugdymo, menų, Kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, žmogaus saugos, pasirenkamųjų dalykų ir modulių II - IV klasėse vertinimo

Priedas 10. Konsultacijų laikas

Priedas 11.  Mokinių mokymosi pasiekimų stebėjimo ir gerinimo sistema

Priedas 12. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas

Priedas 13. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2017–2018 m. m.

Priedas 14. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos integravimas į mokomuosius dalykus

Priedas 15. Kauno r. Garliavos jonučių gimnazijos mokinių ugdymo karjerai modelis

Priedas  16. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios  programos integravimas į mokomuosius dalykus

Priedas 17. Vidurinio ugdymo programos rengimo ir įgyvendinimo tvarka

Priedas 18. Mokinio, mokomo namuose, individualus ugdymo planas

Priedas 19. Specialiųjų poreikių mokinių individualus ugdymo planas

Priedas 20. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais pagalbos teikimo klausimais tvarkos aprašas

Priedas 21. Kauno r. Garliavos jonučių gimnazijos pedagoginės, socialinės, psichologinės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas

Priedas 22. Klasių planai 2017-2018

Priedas 23. Siūlomų modulių, pasirenkamųjų dalykų, Projektų sąrašas

Priedas 24. Modulių, pasirenkamųjų dalykų, projektų rengimo tvarkos aprašas

Priedas 25. Laisvės kovų istorijos programos integravimas

Priedas 26.  Dalyko, kurso keitimo tvarka

Priedas 27. Dalykų ir jiems skiriamų pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio ugdymo programai įgyvendinti 2016-2018 m. m.

Priedas 28. Dalykų ir jiems skiriamų pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio ugdymo programai įgyvendinti 2017-2019 m. m.

Priedas 29. Valandos, skirtos mokinių poreikiams tenkinti ir laikinosioms grupėms sudaryti

Priedas 30.  Ugdymo turinio planavimas ir stebėsena

Priedas 31. Žmogaus saugos bendrosios programos integravimas  

 

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook